Styrelsen

Ordförande:  Maria Nilsson
    Ordforande@chileadoption.se

Sekreterare:  Anna Bohrn                    
       
S
ekreterare@chileadoption.se
Kassör:    Veronica Sveréus            
         Kassor@chileadoption.se
Ledamot:   
         Karolina Törneland  
       Ulrika Wickman
Suppleant:    

         
         
                          
Valberedning:    Gustav Freeman  
                 
        

   Valberedningen@chileadoption.se
Revisorer:   Vill du komma i kontakt med styrelsen mejla Styrelsen@chileadoption.se

Föreningens mål

- Att vara en mötesplats för adopterade från Chile
- Att man i Sverige ska tillsätta en oberoende statlig utredning av våra svenska Chile-adoptioner som slutfördes i svenska tingsrätter
- Att man i Sverige tar ansvar för att informera adopterade från Chile och deras familjer om att en brottsutredning pågår i Chile sedan 2018
- Att man i Sverige tar ansvar för att informera adopterade från Chile och deras familjer om den parlamentarisk utredningen som     
  genomförts  i Chile samt att man delger utredningen på svenska till de som önskar
- Att adopterade i Sverige får hjälp att få tag i, tolka och förstå sina dokument från ursprungslandet. Språklig som juridisk hjälp.
- Att Chile-adopterade får hjälp och stöd från myndig att söka rötter, för att kunna få mer information om vad som hände i Chile innan           
  man  adopterades i Sverige.
- Att adopterade i Sverige som är i behov av någon form av psykologisk hjälp får tillgång till utbildad och adoptionsspecifik hjälp.