Är du stulen? Troligtvis!

Vi har tagit fram ett dokument som ska hjälpa dig att få lite mer klarhet runt din adoption. Det är under revidering och kommer snart att läggas ut här.

Oegentligheter inom internationell adoption

2022 fick MFoF uppdraget att vara nationell kontaktpunkt för frågor som rör oegentligheter inom internationella adoptioner. Som en del av detta uppdrag samlar vi här olika typer av information och vägledning som berör oegentligheter inom internationell adoption.

Dessa sidor uppdateras kontinuerligt när MFoF får eller införskaffar ny information som har kunnat säkerställas och bedöms vara relevant.

Anmälan till brottsutredningen

Du kan själv skicka in ditt fall till de chilenska brottsutredarna. Fyll i specialpolisens formulär (på engelska) och skicka in till adressen adopcionesirregulares@investigaciones.cl 
Tänk på att skicka in så mycket dokument du kan. Vill du senare komplettera med fler dokument som du fått reda på är det ok genom att skicka in dem också. 

Vänligen meddela oss om du skickar in dina papper från Sverige, så har vi koll på hur många av oss som väljer att göra detta.

Anmälan till brottsutredningen.doc

Chilensk parlamentarisk utredning av oegentligheter i samband med adoptioner

Under 2019 har en chilensk tvärpolitisk utredning om olagliga adoptioner, genomförts och slutförts i Chiles Andra kammaren. Detta efter att ledamöterna i Chiles Andra kammare röstade för att tillsätta ett utskott och genomföra en politisk utredning, i november 2018. 

Riksdagsledamor Boris Barrera, valdes till ordförande för utskottet som fick namnet ”Comisión Investigadora de Adopciones Irregulares”. Första mötet för utskottet var i januari 2019, sedan träffades utskottet varje måndag från mars-juni. Alla sammanträden finns att se på webben. Vi svenska Chile-adopterade i föreningen vittnade vid ett sammanträde i april, via Skype. I juli var utskottets jobb klart och den officiella dokumentationen (144 sidor) som ligger på Andra Kammarens websida, själva slutsatserna är från sidan 131 och framåt.

 Så klart är hela dokumentationen viktig för oss som adopterats från Chile, och framför allt slutsatserna. Dessa har lämnats över till Socialutskottet och till MFoF, i pappersformat vid mötet den 16 september och 19 september. Vi har bett om att få det översatt eftersom denna utredning är väldigt viktig för oss adopterade. I december fick vi ta del av myndighetens översättning av sammanfattningen, som ligger ute på deras websida:

https://www.mfof.se/download/18.6b04a87316ed56e0aa810d62/1575970710441/Rapport%20Chile%20-%20Sammanf...

 Här är några fritt översatt citat från utredningen:

”Angående vittnesmålen samt övrig insamlad bakgrundsinformation.
Att det är ett faktum att hundratals barn togs från sina föräldrar för att ges bort för adoption, främst utomlands. Det handlar om en obestridbar sanning som förstärkts av vittnesmål från alla personer som blev inbjudna att delta vid instansen.”

”Att ingen av deltagarna kunde ifrågasätta faktumet om försvinnandet av barn vid födseln, som en återkommande praxis under hela det tjugonde århundradet på grund av brister inom sjukvården, brist på optimal födelseregistrering och närvaron av grupper som agerade i samordning för att bortföra minderåriga, särskilt i fallen med utsatta kvinnor.”

”Att tillvägagångssätten var olika. Den mest återkommande var otvivelaktigt att få modern att tro att barnet hade dött. På så vis säkerställde man att inga efterföljande krav gjordes, eftersom föräldern var övertygad om att det handlade om ett oåterkalleligt och otveksamt faktum.”

”Att bedrägeriet, enligt klargörande, omfattade flertal individer, där bland sjukvårdspersonal, paramedicinsk personal, civilregistret (folkbokföring) samt samordnade organisationer som agerade tillsammans utanför sjukhusbyggnaderna för att därefter leverera de stulna minderåriga till de familjer som skulle bli barnens framtida föräldrar. På så vis deltog offentliga organisationer och privata enheter gemensamt i denna förfarande.”


Brottsutredning i Chile, Appellationsdomstolen i Santiago

Sedan februari 2018 pågår en brottsutredning i Appellationsdomstolen i Chile. Den leds av en domare vid namn Mario Carroza och genomförs av ytterligare en domare Jaime Balmaceda, jurister, specialpolis (PDI).

Man har konstaterat att brott har begåtts och nu försöker utredning binda förövarna till brotten. Då utredningen drog igång ingick ca 570 fall, varav 4 var svenska fall. Idag fruktar man att det handlar om ca 20.000 fall där barn lämnat landet olagligt och skickats till 16 olika länder. Vi vet att det hittills ingår drygt 650 svenska fall.

När vi svenska Chile-adopterade fick höra talas om brottsutredningen i Chile, skrev föreningen ett email till domaren Carroza. Vi i Sverige behövde mer information om vad som pågick i Chile och varför. Vi fick svar från domaren inom några dagar, ett mycket respektfullt svar där han gav oss kontaktinformationen till en av hans jurister. Sedan dess har föreningens sekreterare Maria Diemar varit kontaktperson haft löpande kontakt med den chilenska brottsutredningen och personligen träffat dem i september 2018 och januari 2019.

Brottsutredarna uttalar sig om brottsutredningen, i ett reportage från chilensk TV, Ahora Noticias mars 2019: