NYHETER

Chileadoption.se möter

Socialtjänstminister,  Camilla Waltersson Grönvall


Idag 1/11 träffade Chileadoption.se socialtjänstminstern med flera för viktigt samarbete framöver. Vi tackar för tiden ni gav oss att ta upp följande : 
  • Hjälp till återföreningar
  • DNA-bank 
  • Vår dokumentation 
  • Att barn aldrig ska vara en handelsvara. 
Vårt viktiga arbete att sprida den kunskap vi fått i Genève där Sverige har skyldighet enligt FN att vara oss behjälpliga.
I mars läggs det fram remiss förslag på att våra dokument/personbevis ska tillhandahållas på säkert och korrekt vis. Ett delmål vi arbetar aktivt för. 
Tack på återseende. 
Camilla Waltersson Grönvall tack alla övriga.
#destulnabarnen #adoption #chileadoption #adopterad #Chile #sverige #diktatur #nomassilencio

Efterlysning från Tina J Nilsson, huvudsekreterare, Adoptionskommissionen (S 2021:08), Socialdepartementet:


Fokusgrupper om stöd till adopterade
Under mitten av november till mitten av december 2023 kommer vi att genomföra nio fokusgrupper om stöd till adopterade.
  • Fem grupper med adopterade (tre med vuxna adopterade och två med adopterade ungdomar 15–18 år).
  • En grupp med partners till adopterade.
  • En grupp med barn till adopterade (15–18 år).
  • Två grupper med adoptivföräldrar (en med vuxna barn och en med barn under 18 år).
Samtliga grupper kommer att fokusera på stöd till adopterade. Varje grupp består av 8–12 deltagare. Två grupper genomförs digitalt. Som samtalsledare har vi anlitat Anna Amazeen (psykoterapeut och själv adopterad), Maria Palmer (psykoterapeut med kunskap om rasism), Kristina Lindstrand (psykoterapeut och själv adoptivförälder) och för fokusgrupperna för barn medverkar också Bris med sin metod Expertgrupp barn. Tillsammans har de kunskap och erfarenhet inom bl.a. adoption, rasism och mellanförskap.
För att nå ut med inbjudan till så många som möjligt behöver vi er hjälp med att sprida inbjudan i era kanaler. Vi återkommer när vi har en färdig inbjudan och spikade datum (senast den 6 november).

Mer information i nuläget finns alltså inte.

Idag hördes vi i FN

Talet som hölls var följande :

Jag heter Anna, men vem jag är vet jag inte.
Över 1,5 år levde jag med en familj .
Sen tog man mig, tvättade min identitet och förde mig ut ur Chile med nytt namn och ny ålder.
Jag är en av alla dem som levt livet med i tron att jag är bortvald, oönskad och glömd. Jag lämnades till ödet som kallas adoption.
Vi vill att sanningen kommer fram.
För sanningen är många gånger att vi inte blev övergivna.
Allt för många av våra adoptioner som skett i Sverige är oetiska, omoraliska och illegala.
Vi blev bortrövade från våra första familjer. Vi föds fria och jämlika .
Den rättigheten togs ifrån oss när vi var barn .
Den rättigheten togs även från våra ursprungsfamiljer .
Vi utsattes för brott mot mänskliga rättigheter.
Den dag man aktivt splittrade oss från våra familjer.
Idag vet vi att pengar bytte händer .
Vi vet att du inte får ta andras barn och sälja dem.
Men det är gjort och idag lever vi med vetskapen att allt för många barn närmare 20 000 närmare försvann olovligt från sina familjer i Chile.
Bara i Sverige är 50 % av oss adopterade tillhörande ursprungsbefolkningen Mapuche
Alltså har man aktivt rensat ut ursprungsbefolkning, genom att ta deras barn .
Barn tillhörande en social klass i Chile var också något man riktade in sig på .
Man gav sig på det oskyldigaste men samtidigt det viktigaste för att skapa livslånga sår, en tortyr att leva med resten av sitt liv. Och vi vet att diktaturens maktmedel var just tortyr.
50 år av tystnad.
Men den måste ta slut nu.
Att erkänna dessa adoptioner som ett brott mot mänskligheten hjälper oss som orkar att få våra fall prövade.
Det kommer hjälpa oss att kämpa vidare för alla de som gav upp och inte orkade leva vidare med dessa sår och trauman detta skapat.
För att leva vidare när du blivit ryckt ur din mors armar skapar trauma, eller hur du minns natten när militären stormade in och tog dig å dina syskon och dina föräldrar fick handfängsel. Ni återsågs aldrig igen.
Dessa händelser, verkliga händelser hos våra medlemmar.
Det är trauman och sår som aldrig kommer att läka.
Vi, våra barn och barnbarn . Har rätten till sanning och vårt ursprung.
Familjerna som utsattes för detta har rätten att återförenas.
Detta är något som är brådskande då tiden gått och går.
Allt för många hinner gå vidare utan att få svar eller vet att vi lever.
Vi finns här.
Vi behöver få möjlighet till att återförenas och läka och upprättelse.
(Reaktionerna var tunga som alltid, och nu hoppas vi att imorgon när konventionen läggs fram dom har våra vittnesmål med sig. )
Publicerat 19 september 2023

De försvunnas park i Meyrin, Geneva
Publicerat 18 sep 2023

Vill du följa arbetet klicka på bilden. 

Committee on Enforced Disappearances  

25th session

11-29 September 2023

Starts 11 Sep 2023, 10:00
Ends 29 Sep 2023, 18:00Arbetsresa
Paris och Genéve
Publicerat 18 sep 2023


Nu har vi landat i Paris för att arbeta tillsammans med Hijos y Madres del Silencio "Cuadros de Busqueda"vi är på plats för arbeta fram ett samarbete med Europa samt att lägga fram en konvention i Genève 19/9 -20/9
Adoptionerna från Chile ska anses som brott mot mänskligheten

Remiss-svar S2023 02222

Regeringskansliet
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

 

Chileadoption.se´s yttrande avseende Uppgiftsskyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar för förmedling av barn från utlandet samt stärkt skydd för enskildas uppgifter i Adoptionskommissionens verksamhet
S2023/02222

 

Chileadoption.se tackar för möjligheten att vara remissinstans, och överlämnar idag 11 september på årsdagen 50 år sedan kuppen i Chile, våra synpunkter på promemorian. Vi betraktar Adoptionskommissionens arbete som mycket angeläget och utfallet kommer vara av största betydelse för adopterade och deras familjer.

Under tiden 1973 - 1990 kom cirka 2200 personer genom adoption till Sverige från Chile. Chileadoption.se samlar idag ca 100 medlemmar, som tillsammans arbetar för att vara en samlingspunkt och ett socialt nätverk för adopterade från Chile, för att göra Chile-adopterades röster hörda i samhällsdebatten samt arbeta för att uppmärksamma oegentligheter med adoptioner från Chile.

Det har dessvärre blivit alltmer tydligt att adoptionerna inte var ett allt igenom lyckat socialt experiment för de adopterade. Det har länge funnits studier[1] som visat att adopterade generellt har sämre utfall sett till psykisk hälsa och relationer. Den senaste studien av Hjern & Vinnerljung[2] visar med all önskvärd tydlighet på behoven av stöd till adopterade. Av de ca 2200 barn som kom till Sverige från Chile genom adoption, så finns det ett antal personer som inte orkade leva och valde att avsluta sitt liv i förtid.

Bortsett från de livslånga påfrestningar som en transnationell adoption kan medföra för den adopterade, så har adopterade från Chile ställts inför uppgifter om oegentligheter. Den parlamentariska utredningen i Chile 2018; ”Rapport Från Den Särskilda Kommission Som Utreder De Statliga Organens Agerande i Samband Med Oegentligt Förfarande i Adoptions- och Inskrivningsprocesserna Gällande Underåriga Samt Kontroll Av Dessas Resa Utomlands”[3]  fastslog att oegentligheter förekommit och adoptioner har genomförts utan föräldrars kännedom. Det pågår en brottsutredning sedan 2018 i Chile och en sanningskommission är nyligen tillsatt. På en individuell nivå så möts adopterade idag av sina familjer i Chile som vittnar om bortförande av barn i samband med förlossning, barnomsorg, eller vid direkta ingripanden. Erfarenheter som naturligtvis har lämnat de chilenska familjerna med trauman och livslång sorg. Att ställas inför dessa besked som vuxen adopterad ger upphov till förtvivlan, ilska, maktlöshet och en djup sorg över ett liv som togs ifrån oss.

Det är mot denna bakgrund som vi härmed ger vårt svar på regeringen promemoria.

 

Sammanfattning

Chileadoption.se ser positivt på förslagen i promemorian och vi tillstyrker Förslag till lag om skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen.

 

Kommentarer till promemorian

S. 14–15 För att kommissionen på ett så bra sätt som möjligt ska kunna genomföra uppdraget att klarlägga generella mönster och systematik i Sveriges internationella adoptionsverksamhet och för att kunna bedöma om det förekommit oegentligheter inom adoptionsverksamheten behöver kommissionen granska individuella adoptionsakter. Kommissionen behöver t.ex. kunna klarlägga grunderna för ett beslut om adoption och dokumentationen gällande att ett visst barn har blivit tillgängligt för adoption. Vidare behöver kommissionen ta del av uppgifter om bl.a. ursprungsföräldrar, varifrån barnet kommer, uppgifter om samtycke samt domstolsbeslut. Materialet kan återfinnas hos Riksarkivet eller i något av lands- eller stadsarkiven, liksom hos myndigheters, kommuners och domstolars egna arkiv. Därutöver förvarar verksamma auktoriserade sammanslutningar handlingar, exempelvis akter över individuella adoptionsförmedlingsärenden.

 

Chileadoption.se vill lyfta att ovanstående uppgifter också är mycket viktiga för den enskilde adopterade, och att de akter som förvaras hos auktoriserade sammanslutningar är svåra att få åtkomst till för den enskilde. I flera fall när enskilda begärt ut sina akter, så har det kommit olika antal sidor för varje gång man begärt ut kopior. Flera adopterade vittnar om samma förfarande, i vad som liknar en godtycklig gallring vid utlämnande av akter till den enskilde. Chileadoption.se önskar därför att, utöver ovanstående lagförslag, se en permanent förändring av lag (1997:192) om internationell adoptionsförmedling för att tillgängliggöra vår dokumentation. Förbundet Adoptionscentrum ansvarar och är ägare för över 2000 chileadopterades akter. Chileadoption.se anser att lagen behöver förändras, så att en svensk myndighet förvaltar våra dokument i likhet med övriga svenska medborgare. Dokumentationen behöver tillgängliggöras i sin helhet för den adopterade. Detta utan att vi ska behöva ta kontakt med det förbund som kan ha varit en del av de oegentligheter som pågick. Ett förbund som vi önskar ha så lite kontakt med som möjligt.    

Chileadoption.se vill också lyfta en fråga gällande synen på de dokument som finns i våra akter. I ovanstående text står att man ska granska uppgifter för hur ett visst barn blivit tillgängligt för adoption. Det är av största vikt att man väger in att våra dokument är under granskning av brottsutredning i Chile, och att det finns gott om underlag för att dokumentationen är förfalskad. Uppgifter om första föräldrar, barnets ursprung, samtycken etc. måste ses i ljuset av vad som framkommer i den chilenska brottsutredningen, och i ljuset av att det fanns många som hade mycket att tjäna på att framställa första föräldrarna i mycket dålig dager, och kunde göra så helt utan konsekvenser.

 

S. 16 Det skulle även kunna uppfattas som obehagligt för en enskild att uppmanas att lämna ut uppgifter ur det egna adoptionsärendet till en statlig utredning.

Chileadoption.se vill i sammanhanget framföra att flera medlemmar uttrycker att man vill ha vetskap om ens akt finns med i granskning! Att vi har rätt att veta.
Chileadoption.se har flera gånger framfört krav att information bör gå ut till alla adopterade från Chile gällande den brottsutredning som pågår. I ovanstående textutdrag lyfts risken för obehag att lämna uppgifter till en statlig utredning. Men det saknas en problematisering av de känslor som skulle kunna följa den dag den adopterade får vetskap om att det fanns en brottsutredning i Chile och en statlig utredning i Sverige, men att individen var ovetande om allt, och därmed berövades möjlighet att själv söka svar medan tid ännu fanns. Vi vidhåller att det är oetiskt att granska akter men lämna den enskilde ovetande om vad som pågår.

Slutligen några förslag från Chileadoption.se

Chileadoption.se vill se en statlig utredning av Chileadoptionerna som kartlägger de olika leden i adoptionsprocessen i Sverige, och där varje enskilt fall utreds samt att kompensation och annan gottgörelse övervägs.

Chileadoption.se föreslår att det tillsätts ett nationellt resurscentrum för adopterade, med utbildning, forskning, samordning, rådgivning och behandling.
Vi anser att detta ytterligare stöds av Hjern & Vinnerljung[4] som skriver på s. 45: Internationell adoption har medfört att 60 000 barn har förflyttats till Sverige, de flesta från utomeuropeiska länder, med stöd från den svenska staten. Detta stöd har över tid stärkts substantiellt, och från och med 1989 har statligt bidrag riktats direkt till adoptivföräldrar. Följaktligen finns det starka etiska argument för att staten har ett särskilt ansvar för dessa medborgare, något som ytterligare förstärkts av de uppgifter om omfattande oegentligheter i flera länder avseende förmedlingen av barn till svenska adoptivfamiljer som framkommit på senare tid, en förmedling som statliga myndigheter legitimerat.

Detta remissvar har utformats av Maria Nilsson, Chileadoption.ses beredningsgrupp.

 Stockholm 2023-09-11

Carlos Queupán Huenchumil (Clas Lindholm)

Ordförande, Chileadoption.se


[1] Hjern, A., Lindblad, F., & Vinnerljung, B. (2002). Suicide, psychiatric illness, and social maladjustment in intercountry adoptees in Sweden: a cohort study. Lancet, 360(9331), 443–448.
[2] Hjern, A., & Vinnerljung, B. (2022). Hälsa och sociala livsvillkor hos internationellt adopterade i vuxen ålder. Health and Social Living Conditions Internationally Adopted People in Adulthood.”] The Agency for Family Law and Parental Support (MFoF), 13.
[3] https://mfof.se/download/18.737d400e171ac5296c8642d3/1589964664360/Parlamentarisk%20utredning,%20Chile_sv_20200520.pdf
 [4] Hjern, A., & Vinnerljung, B. (2022). Hälsa och sociala livsvillkor hos internationellt adopterade i vuxen ålder. Health and Social Living Conditions Internationally Adopted People in Adulthood.”] The Agency for Family Law and Parental Support (MFoF), 13.


Adoptionskommissionen 

Tilläggsdirektiv till Adoptionskommissionen Dir. 2023:113

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 16 december 2024 istället för senast den 7 november 2023.
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2023/07/dir.-2023113

Uppgiftsskyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar

Regeringen lägger också ett lagförslag om skyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar för förmedling av barn från utlandet för adoption att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen, om kommissionen behöver uppgifter för kartläggning och analys. Uppgifter kommer att överlämnas avidentifierade.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2023/07/s202302222/

 Chileadoption.se är inbjudna att lämna ett remiss-svar för Promemoria S2023/02222 med ovanstående förslag till lagändring.

https://www.regeringen.se/contentassets/646c821bdf3a49fe84944da84b7a333a/remissinstanser-for-s2023_02222.pdf

Önskemål- UD

Anhållan om lokalt center i Santiago, Chile för chilenska adopterade personer som förts till Sverige

 

Bakgrundsinformation
Det bör utgå ifrån danska modellen som tillsattes av Ankestyrelsen. I detta center finns det en arbetande person på plats i Santiago under en tvåårsperiod för att vara behjälplig de ca 100 adopterade chilenska barn som fördes till Danmark. Arbetet består av att hjälpa de adopterade med bland annat chilenska myndigheter och annat nödvändigt.

 

Förslag från oss på hur den svenska modellen skulle se ut

2–4 personer på plats i Santiago under kommande 3–4 åren, eftersom det rör sig om ca 2000 adopterade personer, där man skulle vara behjälplig med följande punkter:

- Sökhjälp efter ursprungsfamilj eller andra anhöriga där “centret” samarbetar med myndigheter och andra organisationer i Chile.

- Återföreningar (det vill säga när man lyckas etablera kontakt med ursprungsfamilj i Chile), ansökningar om bidrag för resa till Chile vid behov. Detta skulle innebära bland annat tolkning på plats och hjälp relaterad till resan, etc.

- Kontakt upprättas med “centret” innan avresa från Sverige för att underlätta i processen för alla inblandade.

- DNA-testning om så önskas.

- Hjälp med att få insyn i det system som chilenska-svenska medborgare måste veta om när det tex gäller val mm.

- Hjälp på plats i Chile där adopterade behöver vägledning i att söka efter dokument, skriva på papper, begära ut legitimation tex: öppna upp bankkonto, göra adressändringar eller att kunna köpa mark etc.

- Hjälp med insyn i brottsutredningen som rör de transnationellt adopterade. Det bör finnas juridiska ombud närvarande för att hjälpa till att handlägga ärendena och för att föra de adopterades talan.

- Sammanfattningsvis kan konstateras att dessa önskemål är nödvändiga då adopterade allt som oftast inte behärskar språket och eventuellt aldrig satt sin fot i Chile.

 

Finansiering samt tillgänglig information

“Centret” skulle ligga i Santiago och vara statligt bekostat av Sverige, det är nödvändigt att svenska staten finansierar detta eftersom de drabbade är svenska medborgare. Sverige skulle även behöva informera adopterade om att denna service finns. Många av ursprungsfamiljerna börjar redan avlida, varför vi ser denna insats om akut och av högsta vikt.

 

 

Vänligen,
Chileadoption.se

Riksdagsseminarium 25/5

Idag har vi talat inför Riksdagen/ politikerna!

Seminarium i samarbete med fler internationellt och nationella föreningar för adoption.

Att upplysa politikerna om det vi ser som akut!
• Brott mot barn ska slopa preskriptionstiden
• Våra dokument/personbevis ska innehas av myndighet   (likställt med övriga medborgare)
• DNA -bank för 138 000 adopterade nationellt/internationellt,   för att ge dom rätten till sitt ursprung enligt lag.
• Stöd för adopterade - centrum/myndighet oss behjälpliga i       olika situationer, återföreningar/tolkar/vård/forskning mm
Vi återkommer gärna för mer arbete/upplysning för våra folkvalda politiker.
(Samtliga partier var representerade )

Talet Anna Bohrn  höll i riksdagen 25/5.

" Hej jag heter Anna Bohrn och är 46 år gammal!
Här på bilden är jag 1–1,5 år gammal. Året är 1977.
Mina föräldrar betalade 25 000krJag ska vara undernärd, lämnad hittad å 10 månader, en uppdiktad historia för att passa in i till adoption. Den riktiga historian som finns dokumenterad från Chile berättar om en flicka som kommer in med ambulans. Sen tar dom mig!
Därav jag adopteras i Sverige 1978 av svensk tingsrätt. Ingen orkade eller ens läsa dessa motstridiga papper. Min historia är inte unik! Vi är allt för många med tvättade identiteter och uppdiktade historier som aldrig kommer kunna söka vår sanna historia! Under åren har det kommit anrop från Chile om att det stals barn, det visade sig 2019 att jag är ett av barnen! Alla mina papper är falska och uppdiktade! Alla spår borta!
Mina föräldrar adopterade i längtan efter barn, i tron om barn i nöd. Dom blev förda bakom ljuset! För detta var ingen hemlighet av vi på märkligt vis togs till Sverige från Chile för adoption här. Samtidigt kom varningar till myndigheten i Sverige om barn som stals i Chile av en svensk kvinna anställd i Sverige som förde ut barn på detta vis illegalt. Jag och tusentals till hamnade i hennes fostran tills vi hamnade i Sverige, för adoption. Hon räddade inga barn hon stal dom och pengar bytte händer.   Att få reda på att DU är ett av de barn som har stulits och sen sålts tär. I Sverige är det TYST! Ingen hjälp att tillgå, som att det aldrig hänt. Myndigheten lyser med sin frånvaro. Jag har gjort vad jag kan för nå fram, bland annat en polisanmälan om att jag som barn blev utsatt för brott mot mänskligheten. Stulen och såld. Preskriberat!  Åtal öppnades aldrig. 
I vår förening arbetar vi aktivt med det som borde ligga på myndigheternas bord att återförena och ge oss våra riktiga identiteter/historier tillbaka.    60 000 internationellt adopterade finns som alla har rätt till sitt ursprung enligt lag. Men ingen är oss behjälplig.
2022 reste jag tillbaka på eget initiativ i föreningens namn tillbaka till Chile för att gräva i denna historia och min egen historia. Att behöva gå igenom arkiv av dödsattester för att leta efter sig själv är absurt. Att läsa otaliga artiklar på ett språk jag inte kan där barn som försvunnit efterlyses var svårt. Tack vare frivilliga tolkar kunde det genomföras. Resan till barnhemmet där vi som ett lager förvarades medan våra nya identiteter skapades och historier diktades upp för brev till Sverige, för att sen föras ut med den svenska kvinnan ur landet var sorgligt. Gungorna står kvar och vittnar om det hundratals barn som varit här. På väg som en vara ut i världen.  Men det jag bär med mig som tyngst från resan är. Familjerna som letat och letar 40–50 år har de letat! De fick aldrig en kropp att begrava, de har minnen hur barnen bara försvann. Dom är runt 20 000 i Chile. Hur många fler finns världen över som aldrig slutat leta? Så länge adoptioner sker på detta omoraliska, oetiska och illegala sätt kommer andra människor ständigt vara i sorg! Deras ögon vittnar om oändlig sorg, som aldrig tar slut. Detta är någons mamma, inte min, hon har letat 50 år. Jag är någons dotter, jag har nu letat i 8 år. 
Så vem är den här lilla flickan som levde med någon i över ett år för att en dag bara försvinna?
Kommer jag någonsin få svar? Kommer mina barn behöva ärva dessa sår detta skapat?
Kommer jag någonsin få svar? Kommer Sverige någons prata om detta?"


Anna Bohrn

Våra röster tillsamman hörs!

Det är vår styrka

I oktober träffade vi Hernan Palma för att berätta alla våra historier, ett möte där känslor lades på bordet och vår historia blev synlig. Han var på plats under kongressen och fick träffa oss och första familjerna.

I januari presenterade vi förslag på DNA -bank i Stockholm i nytt möte med första kammaren (från Chile )som var på möte med föreningen här i Sverige .
Ett av våra mål i arbetsprocessen har varit DNA -bank!

31/5-1/6 kommer nytt möte med Sveriges UD och politiker/UD från Chile ske i Stockholm för arbeta fram fler punkter vi ser behov av för oss.
Där vi är inbjudna . Arbete pågår för fullt som ni ser 
 

Bloggen

I vår blogg lägger vi ut vårt arbete efterhand, så kolla in den för att se hur och vad vi arbetar med just nu. Klicka här för att komma till bloggen

Declaración Pública, Chileadoption.se en Santiago de Chile 23 de octubre 2022

Chile 23 oktober 2022
Nosotros somos los niños y niñas que desaparecieron de Chile.

Fuimos sustraidos y vendidos. Crecimos lejos de nuestra patria natal, con otra cultura, idioma e historia. Y salimos de Chile con identidades falsas e historias inventadas. Y ahora hemos vuelto, somos ya adultos y estamos aquí para visualizar nuestra situación, sus consecuencias de las muchas irregularidades en nuestras adopciones, calificadas como adopciones ilegales.

Nosotros somos los niños que fueron robados, que fueron vendidos.
Un testimonio debería ser suficiente para entender que el crimen contra niños no debería prescribir, esta tragedia es sin fin, no se roban los hijos de otras personas. Pero en Suecia somos 2200 niños y niñas, ahora adultos que hemos sido sustraidos, de los alrededor de 22 mil casos de niños que han dejado Chile de la misma manera irregular. El robo de niños fue sistematizado.

Las autoridades de alto nivel, tanto en Chile como en Suecia, han estado y están involucradas. Este crímen en Chile es considerado a nivel judicial y parlamentario, como crímen de Lesa humanidad. El paso siguiente es llevar a cabo las estrategias de reparación que han sido identificadas en las investigaciones, tales como:
-Una disculpa pública y una comisión de verdad y reparación
-La creación de un Banco de huellas genética estatal
-El facilitar el acceso al archivo de documentos en las instancias involucradas, así como en juzgados, hospitales, registro civil
-Que haya un trabajo más interactuado con la policía sueca
-Que, como gobierno chileno, defiendan nuestros derechos como chilenos en Suecia y exijan una investigación judicial sobre las adopciones ilegales de niños chilenos a Suecia.
-Que el gobierno Chileno promueva la restauración de nuestra identidad, nombre y raíces originales. Donde los niños adoptados chilenos puedan adoptar la nacionalidad y calidad indígena -si fuere el caso- de sus padres de origen y puedan, en virtud de las normas constitucionales y legales, heredar dicha condición a sus hijos.
Éramos los hijos del silencio pero ahora estamos aquí para romperlo, ¡No más silencio!

Maria Diemar y Anna Bohrn
Chileadoption.se
kontaktachileadoption@gmail.com

No más silencio

#nomassilencio #manstjälinteandrasbarn
 #ingenmeratystnad 
#destulnabarnen 
#chileadoption 
#adoption 
#mapuche 
#humanrights
#justice 


FN-dagen i Chile

Temuco/Stockholm 24 oktober 2022

Idag är det FN- dagen och föreningen arbetar aktivt på två olika delar av världen… Sverige / Chile !
Dagar som dessa är viktiga belysa mänskligarättigheter!
Det är slut på tystnaden ! Vi finns här! I Sverige @veronica @karolina@anna @lovisa , samtidigt på plats i Chile @anna och @maria
Vi tystnar aldrig , förens ursäkt, upprättelse och utredning skett.
#ingenmeratystnad #nomassilencio

Txawün.

Temuco 21 oktober 2022

I fredags, den 21 oktober deltog Alina Namunkura och jag, Maria Diemar, vid en txawün.
En txawün är ett möte mellan ett större antal lof från Temuco med respektive logko och werken, grupper med ledare och vägledare i Temuco med omnejd. Myndigheter och tjänstemän var inbjudna för att lyssna på de frågor och problem som Temucos mapuche lof står inför, som den pågående förstörelsen av naturen, sättet att leva, den pågående konstruktionsprocessen som sätter människors och deras omgivnings välbefinnande i fara.
Då frågor lyfts och tjänstemännen kommenterat/svarat var det dags för ”mingel”. Alina och jag passade på att samtala med den chilenska riksdagsledamoten/diputada Ericka Ñanco som fanns på plats. Hon är en av få av de 155 riksdagsledamöter/diputados som är mapuche i Chiles parlament idag.
Vi pratade med Ericka Ñanco och María Luisa Igaiman och berättade om hur mapuche-barn stulits och sålts till utlandet, att vi försöker visualisera och uppmärksamma saken i sig och vad som behövs göras.
Vi nämnde även att organisationen Hijos y Madres del Silencio håller sin 3:e internationella kongress i helgen, den 28-29 oktober. Det kändes som om de lyssnade på oss och vi kommer att skicka över mer information.

Mänskliga rättigheter

Temuco 20-21 oktober 2022

Under tre dagar är Maria Diemar från Chileadoption.se i Temuco för att visualisera och arbeta med olagliga adoptioner tillsammans med Alina Namunkura. Alina är liksom vi adopterad från Chile och uppvuxen i Europa, Tyskland. Alina har sedan 2019 arbetat tillsammans med Maria från chileadoption.se för att lyft urfolksperspektivet när det handlar om olagliga adoptioner. Jeannette Velasquez, från Hijos y Madres del Silencio var också med på mötet och stöttar oss i detta arbete.
Det första mötet hölls med Luis Penchuleo, direktören för myndigheten CONADI. Myndigheten har hand om urfolkens rättigheter och utveckling. Med på mötet var också CONADI:S jurist Cecilia Gonzalez.
Vi överlämnade postern med alla bilder av oss svenska Chile-adopterade och berättade lite om hur en typisk svensk fosterbarns process genomfördes. Vi visade en bunt med olika födelsebevis så direktören Penchuleo och juristen Gonzales, med egna ögon, kunde se hur konstiga våra födelsebevis ser ut, att majoriteten av oss är föräldralösa på detta dokument - att vi är så kallade ”paper orphans”. Och att många har fått svenska namn innan fosterföräldrar fått vårdnaden.
Utifrån dessa dokument kunde direktören och juristen kunde peka ut för oss och förklara varför vi i nuläget inte skulle kunna få calidad indignera, alltså de rättigheter som urfolk normalt har rätt till. Vi måste försöka ansöka för en person i taget, och försöka bevisa att vi är våra förstaföräldrars barn.
Vi bad dem också att delta på möte med de svenska utredningen av internationella adoptioner som kommer till Temuco nästa vecka, och för dem direkt förklara de svårigheter vi står inför.
Vi träffade också Frederico Aguirre från INDH, organisationen för mänskliga rättigheter. Frederico är chef för Temucos avdelning av INDH. Vi började mötet med att lämna över posterna med oss från Sverige. Jeannette berättade om exempel på fall hon jobbat med och hennes bild av situationen. Vi lyfte frågan att det i stort sett är omöjligt för oss adopterade att få ut våra dokument som finns i chilenska domstolar. Detta är ett problem för oss, eftersom det har visat sig att det många gånger finns information om våra förstaföräldrar där. Vi lyfte också frågan om att man i Sverige inte anser att det kan ha begåtts brott mot mänskliga rättigheter i samband med att barn kidnappades systematiskt under ca 20 år, för att kunna adopteras i utlandet - på grund av att det ”bara” var en väpnad konflikt i Chile under 1973, efter den 11 september.
Frederico sa att INDH gärna vill hjälpa och stödja oss adopterade med det som de har möjlighet med, tex låna ut lokal och hjälpa oss att sammanställa våra fall som vi ska lämna in till CONADI gällande Calidad indigena (ett formellt dokument som ger individen rättigheter som t.ex Mapuche). Han sa också att organisationen vill vara med på möte med den svenska utredningen av internationella adoptioner som kommer till Temuco nästa vecka.
Det hanns också med ett par snabba intervjuer

Möte med kommande ambassadören från Chile

8 augusti 2022

Viktiga frågor togs upp:
-DNA bank
-Återresor
-Våra dubbla medborgarskap
-Och självklart det vi är utsatta för BROTT MOT MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA!
-Vikten av att vi kommer till Chile i höst för att få våra vittnesmål hörda där!


Tack  tack Mari och Karina som finns med som stöd.
Vi har otrolig uppbackning av kunniga i föreningen, vi är aldrig ensamma

Din påskrift gör skillnad

Gör som Dogge Doggelito ta ställning ! Skriv på! Hjälp oss nå utredning/ upprättelse och ursäkt! Din påskrift gör skillnad. Våra vittnesmål är viktiga och riktiga

”Monseñor Müller 38”
Är det verkligen meningen att vi stulna barn från Chile ska få information om situationen genom media?

Vi i föreningen chileadoption.se vill att svenska myndigheter tar ansvar för att informera ALLA svenska Chile-adopterade och adoptivföräldrar om vad som hänt!
Klipp från SVT:s granskning De stulna barnen 2021
”Grafik: Flygbiljett, id-handling ”
”Arkiv Aktuellt: Barn som har adopterads från Chile kan ha tagits. ”
”Flera av de över 2000 barn som adopterades från Chile till Sverige under 1970 och 80-talen kan ha tagits från mammorna, mot mammornas vilja. Det här visar en granskning som har gjorts av chilenska journalister i samarbete med SVT. ”
”Maria Diemar: Vi var ju ett gäng adopterade som började kontrollera, kolla upp historierna för första gången med nya ögon. Och då var det kompis efter kompis “men jag är stulen” och “jag är stulen”. Det var så absurt. Det var så sjukt.
Det här programmet sprids ju mellan adopterade i Sverige och det är liksom, det går i november, december och sen kommer det här på SVT då i slutet på januari 2018 och då har vi redan liksom vi var tvungna att bilda, det var inte föreningen, men som ett nätverk då Chileadoption.se vi var tvungna liksom att gå samman, för att vi frågade liksom myndigheter och liksom vad kan ni göra, vad är det som händer? ”
Skypemöte:
Kvinna: Jag heter Lovisa Karlsson, jag fick av en slump reda på det här med Chileadoptionerna när jag lyssnade på radio, när jag hörde Chile och adoption och jag själv är adopterad så tänkte jag men shit, det berör ju mig. Varför har ingen sagt nåt?
Kvinna: Det är det här som gör mig riktigt jävla förbannad, att liksom de har liksom fått hitta på och dikta upp historier, som vi adopterade har trott på och det gör jävligt ont.
Kvinna: Det är inte rätt att det bara hamnar i knät på för att man bara lyssnar på radio.
Kvinna: Och sen har jag ju flygbiljetter och sånt och då står det Aja var eskort on departure.
Kvinna: Och i mitt pass så var jag, bodde jag på Monseñor Muller 38 som många andra också har gjort här.
Kvinna Nej det ser annorlunda ut, men det kanske är för att senare gjort.
Maria Diemar: Men det är Monseñor Muller på din? Monseñor Muller där.
Man: Ja, 38 ja.
Kvinna: Oj vad söt du var, titta, nu ser jag, herre je, kinderna.”
#adoption #chileadoption #stulnabarn #adoptionscentrum

Från SVT:s granskning: De Stulna barnen 2021


”Vi hade en medarbetare som vi litade på. ”
”Det är under detta speciella år, 1973, som den svenska adoptionsförmedlingen Adoptionscentrum startar sin verksamhet från Chile. På plats har de en svensk representant som bor i Santiago – hon kallar sig Aja och är gift med Carlos, en chilensk officer som tillhör en poliskår nära knuten till juntan.”
”Men faktum är att det tidigt fanns misstankar och rykten om att barn stals från Chile. Den 14 aug 1975 – publicerar en chilensk veckotidning VEA – en artikel under rubriken “Exklusivt – Skandalös handel med chilenska småbarn”.
“Polisen utreder en mystisk organisation som adopterar barn från ensamstående mödrar för att sedan skicka dem till europeiska länder”
Det är adoptionscentrums representant Aja, som pekas ut i artikeln som en av personerna bakom skandalen, och den svenska ambassaden citerar tidningen när de skriver hem till UD.
“Följande fråga uppstår därvid. Varifrån kommer de chilenska småbarnen som adopteras?””
”Strax ska ni få höra ett föredrag av Ana María Olivarez från Universidad de Arte y Ciencias Sociales. En applåd!
Ana Maria Olivares: Det finns inga döda, ingen tortyr. Samhället duckar...
Som ung journaliststudent har Ana Maria Olivares bestämt sig för att undersöka det gamla ryktet om stulna barn som har funnits länge i Chile. Hon reser runt i landet och träffar mödrar som vittnar om att deras barn har försvunnit under diktaturen.
Ana Maria Olivares: Jag hoppades kunna ta reda på om det fanns ett nätverk för handel med barn i Chile under diktaturen. När jag sökte upp barnens familjer märkte jag att det var nåt som var konstigt. Det fanns olika papper där uppgifterna överensstämde, men det som stod i papperen var inte detsamma som familjerna berättade.”
”Elisabet Sandberg: I princip alla adopterade fick ett brev med, eller föräldrarna rättare sagt fick ett brev med det som fanns att veta om barnens bakgrund. Det var helt unikt att vår organisation så tidigt tog fram sådana papper. Jag skall nog säga att det kom igång tack vare Aja. Tack vare hennes starka engagemang för barnen. Därför att hela frågan om barnens bakgrund – det var ingen stor fråga. ”
”Vad gjorde AC för att försäkra sig om att breven liksom grundade sig på fakta och inte var uppdiktade?
Sandberg: Nej, nej, det kunde vi aldrig veta naturligtvis. Vi hade en medarbetare som vi litade på. ”

Utdrag från SVT:s Uppdrag Granskning
Episod 2: Här tas inga barn


”Dåvarande SAS-chef Chile: Man kunde inte bara föra ut ett barn i Chile utan att få det godkänt av chilenska myndigheter, hur den biten hur det gick till vet jag inte, men det var väl den biten Aja ordnade gissar jag. Det var ju myndigheter i Sverige också inblandade, jag kunde inte liksom se att det var någonting konstigt, och hon Aja så vitt jag kommer ihåg, var ju anlitad av Adoptionscentrum. ”
”Elisabet Sandberg: Jag minns bara att det var en väldigt farlig och svår balansgång för vår representant i Chile. Hon var jättejätteorolig jämt. ”
”Kerstin Gedung: Det är klart att det var viktigt och ha en representant i landet, det tror jag alla är överens om.
Hon var stark, egensinnig, brann för barnperspektivet, väldigt energisk. En stark, en stark personlighet. Det är väl vad de säger. ”
”Vi kommer i kontakt med en man som får veta att han och hans fru kan bli ett “pilotfall” för adoptioner från Chile. Året är 1973.
Torsten Haggren: De hade öppnat ett kontor i Alvik som hette Adoptionscentrum och där kunde man eventuellt söka hjälp och då gjorde vi det och de, de var jätteglada för de hade just fått ett svenskt ombud i Santiago och det var de så glada för. Så då fick vi kontakt med Aja. ”
Grafik:
Den 27 juni
Kära Ulla och Torsten
/.../tala gärna om för mig om ngn tidpunkt för en resa till Chile är lämpligare eller olämpligare än andra. /.../
Många hälsningar
Aja
P.S. Jag vet ju inte ens om det är en flicka eller en pojke ni önskar er....och om ni har ngra alldeles speciella önskemål om utseende t.ex. så tala om det för mig.
”Torsten Haggren: Och kuppen kom ju sen den 11 september och så småningom fick vi brev vid jul ungefär från Aja och hon skrev att nu har det lugnat ner sig nu kan ni skaffa biljett och komma ner.
Då åkte vi hem till hennes bostad och den bostaden låg på en ganska torr tomt och på tomten där så låg ett äldre hus, en äldre, en ganska stor äldre villa va som hon bodde i med sin man där.
Torsten minns dagarna i Chile som väldigt stressiga, med många besök på olika myndigheter.”
”Torsten Haggren: Vi åkte från myndighet till myndighet och på varje ställe skulle de ha pengar va, det var på något sätt att hon ville ha saken genomförd så snabbt som möjligt va. Jag tycker hon var nervös alltså. Bar sig väldigt nervöst åt. Men jag tyckte jag får stå ut med allt sånt här som jag har funderingar på, för att för mig gäller det att få hem den här lilla flickan nu under säkra omständigheter.”

Våra svenska Chile-adoptioner, behov och krav i Sverige

22 Juni 2022
Då vi är brottsoffer i en situation där brotten utreds i Chile, ser vi att behovet även finns i Sverige, då svensk myndighet och stat varit högst ansvarig och inblandade. Detta innebär akuta åtgärder då vi har tiden emot oss, samt att lång tid har gått från att första informationen om pågående brott informerats till Sverige. Tydliga varningar fanns redan under den tid detta berör, men har återkommande negligerats. Dags att Sverige tar ansvar.
Efter en intensiv veckas arbete med Chile-delegationen* har vi nu i föreningen kunnat sammanställa vad som är nödvändigt för att komma vidare i arbetet med våra svenska Chile-adoptioner
Krav från chileadoption.se
-Tillsätt en parallell utredning av de svenska Chile-adoptionerna, omgående.
-Informera berörda svenska medborgare, Chile-adopterade och våra adoptivföräldrar, om den chilenska brottsutredningen samt den parlamentariska utredningen
-Ändra lagen! Preskriptionstiden för barn som är utsatta för brott måste tas bort
- Identitetshandlingar för adopterade måste ägas av en myndighet.
Adopterade måste vara likställda med andra medborgare*
-En statlig DNA bank måste upprättas med syfte att säkerställa framtida återföreningar efter adoptioner. Sverige i samarbete med Chile.
-Insamling och säker förvaring av information som inhämtas kring våra svenska Chile-adoptioner
*I den av regeringen tillsatta utredningen av internationella adoptioner i Sverige är det svenska Chile-adoptionerna ett exempel för hur det inte får gå till. Men vi som lever med dessa konsekvenser får inte den upprättelse och utredning vi vill ha. Därför måste de olagliga adoptionerna från Chile utredas parallellt i en separat utredning, och det omgående.
**Identitetshandlingar för adopterade måste ägas av en myndighet. Adopterade måste vara likställda med andra medborgare
Vår dokumentation som adopterade, ägs idag av privata aktörer, organisationer samt samfund. Dessa aktörer kan neka oss tillgång till information om oss själva, vilket har skett och sker. Det är inte rättssäkert. Vårt krav är grundläggande i en demokrati där alla ska vara likställda.

Chilenska delegationen kritiserar den svenska utredningen om adoptioner från Chile. " Vi är oroliga"

DE FÖRDÖMER BRISTEN PÅ INSYN I FALL AV KIDNAPPADE BARN

By The Century / 01/10/2022

Kollektivet " Söner och mödrar av tystnad" uppmärksammade undertecknandet av ett icke-transparent kontrakt, användningen av tekniker utan nödvändiga standarder och det otillräckliga arbetet från regeringen, särskilt justitieministeriet och mänskliga rättigheter. Brevet från föreningen för chilenska adopterade i Sverige. Läs här

”Misstänkt människohandel: Nina återförenades med mamma efter 40 år”

21 februari 2018, SVT Västerbotten:

Nina Hugosson adopterades till Sverige från Chile som liten. Hon trodde att hennes biologiska mamma var död – 40 år senare fick hon veta att mamman lever och letat efter henne.
– Förmodligen har jag adopterats illegalt eftersom hon säger att hon inte har givit upp oss av egen vilja, säger Nina Hugosson.

”Varför tar inte Adoptionscentrum ansvar?”

5 februari 2018, Fria tidningen:  

Utdrag från debattinlägget: ” Vi har trott att det fanns en mamma eller ett par i Chile som inte kunde ta hand om sitt barn. Många av oss känner sig i dag lurade och väldigt svikna, skriver 92 adopterade från Chile.”

”För oss adopterade har hela vår värld vänts upp och ner”

  • 3 februari 2018, Sydsvenskan Debattinlägg:

”För oss adopterade har hela vår värld vänts upp och ner”

Utdrag från debattinlägget: ”Har inte svenska myndigheter något att säga om det visar sig att adoptionerna var olagliga? Det undrar Maria Diemar och Tommy Leite, talespersoner för gruppen Adopterade från Chile. Vi adopterades till Sverige från Chile 1975 och 1978 genom adoptionsorganisationen Adoptionscentrum.”
Läs här

Marianne Skoglund adopterades till Sverige från Chile: "Jag blev kidnappad!"


30 januari 2018, SVT Nyheter Väst:


Utdrag från artikeln: ”Marianne Skoglund från Mölndal utanför Göteborg adopterades från Chile till Sverige när hon var nyfödd. Enligt hennes biologiska mamma stals hon från henne med hjälp av en förfalskad namnteckning.”
Läs här

”Adoptionscentrum svarar på kritik om chilenska adoptioner.”

30 januari 2018, SVT Nyheter Väst:


Utdrag från artikeln: ”Adoptionscentrum är Sveriges största förmedlare av adoptivbarn. Ordföranden i den ideella föreningen säger sig ha hört uppgifterna tidigare men hävdar att saken redan har utretts och att det inte finns något som tyder på att anklagelserna om olagliga adoptioner i Chile stämmer.”

Lär här

"Sverige i centrum för olagliga adoptioner med chielenska barn"

30 januari 2018, SVT Nyheter Väst:


Utdrag från artikeln: ”Många av barnen som adopterades från Chile till Sverige under 70- och 80-talen kan ha tagits från sina mammor utan deras medgivande. Det visar en granskning som chilenska journalister har gjort i samarbete med SVT. En före detta chef inom den chilenska barnavårdsmyndigheten SENAME hävdar att ett okänt antal av barnen utsattes för människohandel.”
Läs här